Київ pectin-profilactica@ukr.net +380 (67) 441-23-63

Publications

Publications

1. Pectin containing composition in tablet form. Patent of Ukraine UA 111191. – Bul. 21 from 10.11.2016. Demchenko P.I., Kropivnitska I.O.

2. Спосіб одержання пектинатів та пектину. Деклараційний патент на винахід №30439 А від 08.05.1998, пріоритет 24.12.1998. Сокол Є.І., Демченко П.І. та ін.

3. Спосіб профілактики та лікування антропогенно зумовлених акушерських ускладнень у практично здорових вагітних жінок. Деклараційний патент на винахід (№2001117872, дата прийняття рішення 04 грудня 2001 р.) Жабченко І.А., Коломійцева А.Г., Буткова О.І., Демченко П.І., Демченко В.Ф., Скрипченко Н.Я., Бондаренко О.М.

4. Демченко П.І., Трахтенберг І.М., Демченко В.Ф., Козлов К.П. Біопрофілактика у вирішенні проблем хімічної безпеки / Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України: Інформаційно-комунікативний захід (Київ, 14 жовтня 2014), відп. ред. М.В.Стріха,. – К.: Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», 2014.-C.55-59

5. Трахтенберг И.М., Литенко И.А., Деревяго И.Б., Демченко П.И., Михаловский С.В. Применение пектинсодержащих энтеросорбентов при воздействии радионуклидов и тяжелых металлов. Врачебное дело, 1992 г., №5, с. 29-33.

6. I.M. Trakhtenberg, S.V. Mikhalovsky, V.A. Litenko, P.I. Demchenko, I.B. Derevyago. The removal of 185Sr and 137Cs from the rats by pectin-containing oral adsorbents. Fresenius Envir Bull 2: 724-729 (1993).

7. Трахтенберг И.М. и др. Профилактическое применение пектина при хроническом воздействии свинца на производстве / Трахтенберг И.М., Луковенко В.П., Короленко Т.К., Остроумова В.А., Демченко П.И. // Врачебное дело. – 1995.- № 2. -С. 132-135.

8. Трахтенберг И.М. Энтеросорбенты. // Чернобыльская катастрофа.- К.: Наукова думка, 1995.-С. 549-550.

9. Aizenberg V.L. and as. Properties of pectinesterase from Penicillium fellutanum Biorge and new developments in pectin applications / Aisenberg V.L., Sadina S.A., Vasilev V.N., Shinkarenko L.N., Demchenko P.I., Vitte P.N. // Pectins and pectinases, Amsterdam, Elsevier, 1996. P. 947-954.

10. Трахтенберг И.М. и др. Применение пектинсодержащих энтеросорбентов в целях профилактики нарушения здоровья при сочетании действия тяжелых металлов, пестицидов и радиации / Трахтенберг И.М., Демченко П.И., Козлов К.П.: Инф. Письмо Министерства по делам науки и технологий, № 004-97- К., 1997.

11. Трахтенберг И.М. и др. Применение пектинсодержащих энтеросорбентов в целях профилактики нарушения здоровья при сочетании действия тяжелых металлов, пестицидов и радиации / Трахтенберг И.М., Демченко П.И., Козлов К.П.: Инф. Письмо Министерства здравоохранения Украины № 126-97- К., 1997.

12. P. Demchenko, L. Gerbilsky. Pectin as Adaptogens // NATO ARW “Conversion and Ecology”. Dnepropetrovsk, Ukraine, April 24 – 27, 1997, P 171.

13. P. Demchenko, L. Gerbilsky, К. Kozlov. Pectin in System of the Adaptation Quality Management of the Population of the Enviromentally Polluted A reas // Fogarty International Center Enviromental Research Forum. May 28, 1997, Lviv, Ukraine. P. 9 -10.

14. Ольга Суржик. Добавьте пектина // Газета “Зеркало недели”. – 22-29 августа 1997.- № 151.

15. В.К.Яцимирський, Л.П.Олексенко, Т.С.Яцимирська, П.І.Демченко. ІЧ-дослідження взаємодії пектинів з катіонами важких металів. Укр.хім.Журнал 1997р., Т.63 №8 стр.92-95.

16. Демченко П.І., Гербільський Л.В., Козлов К.П., Капуста Ю.І. Пектинвітамінні комплекси в системі адаптації населення України, яке проживає в екологічно несприятливих регіонах. Актуальні проблеми токсикології і гігієни:збірник наукових робіт. 1997 р., ювілейний випуск. – Львів,1997,с.49-51.

17. Курик М.В. Пектинова пропозиція // Споживач. – 1998. – № 5. – С. 21.

18. Демченко В.Ф. и др. Содержание некоторых приоритетных загрязнителей окружающей среды в биологических средах практически здоровых беременных / Демченко В.Ф., Заяц Е.Р., Лампека Е.Г., Жабченко И.А., Демченко П.И. // Актуальні проблеми екогігієни і токсикології.: Матеріали наук. – практ. конференції. 28-29 травня 1998 р.- К., 1998 р. С. 83-86.

19. L. Gerbilsky, P. Demchenko, E. Staroseletskaja, K. Kozlov, Y. Kapusta. Pectin as adaptogens for Children: Prevention Program to reduce environmental pollution effects on Children in the Ukraine // First International conference on Children Health and environment. Amsterdam, 9-14. 08.1998. P. 500-501.

20. Демченко П.I. и др. Первинна та вторинна пектинопрофілактика урологічних хворих у зонах екорадіаційного ризику / Вітте П.Н., Демченко В.Ф., Гербільский Л.В.: 7 конгрес світової федерації українських лікарських товариств. 16-20 серпня 1998 p. Ужгород, 1998 // Українські медичні вісті. – 1998. – т. 2 число 1-2 (59-60). – С. 196.

21. Васильева Т. Л. И др. Влияние пестицидов на состояние здоровья детского населения аграрных районов / Васильева Т.Л., Дука Е.Д., Вергун Л.В., Демченко П.И., Сокол Е.И. // Здоров’я, оточуюче та виробниче середовище, безпека праці в сільському господарстві на межі двох тисячоліть.: Матеріали міжнародної конференції, 8-11 вересня 1998р., – К- С. 98-99.

22. Демченко П.І. Досвід використання композиційних пектиновмісних препаратів профілактичного та лікувального призначення на селі // Здоров’я, оточуюче та виробниче середовище, безпека праці в сільському господарстві на межі двох тисячоліть.: Матеріали міжнародної конференції, 8-11 вересня 1998 р., – К.- С. 96.

23. В.К.Яцимирський, Л.П.Олексенко, П.І.Демченко, В.Б.Ищенко, Щ.Ю.Болдирева. Сорбційні властивості пектинових речовин. Вісник Київ. Універ.Хімія.Вип.35,1998р.,с.20-22.

24. Сокол Е.И., Демченко П.И., Зубенко А.И., Сторожук Н.Б. К вопросу об активных центрах природных адаптогенов. Друга міжнародна конференція “Наука і освіта-99”. 15-30 січня 1999 р. Тези доповідей. Т. 3. С. 46-47.

25. Демченко П.И., Гербильский Л.В. и др. Пектины как элемент системы управления адаптации населения зон с высокой техногенной нагрузкой. Питання валіології та екології в традиційній та нетрадиційній медицині. Дн-вська Державна мед. Академія (наукові праці). 1999 р. с. 14-17.

26. Романенко А.М., Возіанов С.О., Сенде Б., Демченко П.І., Забарко Л.Б. Зміни проліферативної активності епітелію передміхуркової залози хворих на доброякісну гіперплазію передміхуркової залози, які проживають після аварії на ЧАЕС на забруднених радіонуклідами територіях України. Урологія, т. 4, №1, 2000 р. с. 13-19.

27. П.І.Демченко, О.І.Зубенко, К.П.Козлов, І.О.Крапивницька, Є.І.Сокіл. Пектинопрофілактика. Теорія,властивості,застосування пектиновмісних препаратів. Наук. праці УДУХТУ, №10.2001р., с.103-104.

28. Т.Д.Дегтярева, Б.А.Кацнельсон, Л.И.Привалова, О.Ю.Береснева, Л.К.Конышева, П.И.Демченко. Оценка эффективности средств биологическойпрофилактики свинцовой интоксикации. Мед. Труда и пром.экология.№3, М., 2001 г., с.40-43.

29. Демченко П.І. Біопрофілактика як пріоритетна проблема запобіжної медицини на прикладі використання пектинів. / Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни. Збірник матеріалів конференції. Випуск 5 . Збірник матеріалів конференції Львів, травень 2007.с.281-287.

30. Демченко П.І. Біопрофілактика як пріоритетна проблема профілактичної медицини на прикладі пектинів. / Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения. 25-30 мая 2009, Новый Свет, АР Крым, Украина. Тез.док. С.253

31. П.І. Демченко. Біопрофілактика як пріоритетна проблема профілактичної медицини на прикладі пектинів / «Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения». Тезисы докладов международной научно-практической конференции. Новый Свет, АР Крым, Украина, 25-30 мая 2009.- Киев:Mavis Publisher, 2009.- С.253.

32. P.I.Demchenko. Bioprophylaxis as the Priority Problem of Preventive Medicine by the Example of Pectin / «Biologically Active Substances: fundamental and applied problems» Scientific Conference. May 25-30, 2009, Novy Svet, AR Crimea, Ukraine. Abstracts.- Kiev:Mavis Publisher, 2009.- P.254

33. Е.І.Білецька, С.А.Риженко, С.Ф.Плачков, П.І.Демченко. Біопрофілактика розвитку екозалежної патології у критичних верств населення індустріальних міст / Методичні рекомендації. МР 2.2.12-164-2009. Видання офіційне.-К.: МОЗ, ДСЕС України, 2010.-23 с.

34. Е.І.Білецька, С.А.Риженко, С.Ф.Плачков, П.І.Демченко. Біопрофілактика розвитку екозалежної патології у критичних верств населення індустріальних міст. Методичні рекомендації. МР 2.2.12-164-2009. / Санітарний лікар України. Офіційне видання.-№2-2010.-К.: МОЗ України, 2010.- С.79-102.

35. М.В. Курик, П.І. Демченко. Екологія. Дитина. Майбутнє / «Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ 27 жовтня 2010р. – К.: Центр екологічної освіти та інформації 2010. – 230 с.

36. П.І. Демченко, Л.М.Краснокутська, К.П. Козлов, В.Ф. Демченко. Біопрофілактика як пріоритетна проблема запобіжної медицини на прикладі використання пектинів: наукова розробка, перспективи / Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з’їзду гігієністів України, 20-21 вересня 2012 року (Львів) / Під ред. акад. НАМНУ, проф., д.мед.н. А.М.Сердюка; акад. НАНУ та НАМНУ, проф., д.мед.н. Ю.І.Кундієва; чл..-кор. НАМНУ, проф., д.мед.н. М.Р.Гжегоцького.- Львів: Друкарня ЛМУ імені Данила Галицького, 2012.- С. 141-142

37. Вижва С.А., Лавренюк Я.В., Бедюх О.Р., Демченко П.І., Заславський В.А.. Розвиток системи трансферу технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. / Матеріали міжнародної Україно-Японської конференції з питань науково-промислового співробітництва, 24-25 жовтеня 2013 року, Одеса, Україна. – Одеса:2013.-С.45-47.

38. Вижва С.А., Лавренюк Я.В., Бедюх О.Р., Демченко П.І., Заславський В.А.. Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток. / Матеріали VII форуму, 24-25 жовтня 2013, м. Київ, Україна. – К.:НТУУ «KPI», 2013.- С.41-46.

39. Демченко В.Ф., Клисенко М.А., Демченко П.И. Биоэтика в биомониторинге экспозиции пестицидами / Матеріали «П’ятий національний конгресс з біоетики з між народною участю. 23-25 вересня 2013, Київ, Україна» / Під ред. акад. НАМНУ, проф., д.мед.н. А.М. Сердюка; акад. РАМН, НАНУ та НАМНУ, проф., д.мед.н. Ю.І. Кундієва.- Київ:НАНУ, НАМН України, 2013.-С.94

40. Демченко П.І., Демченко В.Ф., Краснокутська Л.М. Біопрофілактика у вирішенні проблем хімічної безпеки / Міжнародна конференція. Хімічна безпека: проблеми і рішення. 4-7 червня 2013 р., Севастополь. Збірник праць та повідомлень.-Київ: НАНУ, МОЗ України, 2013.-С.33

41. Demchenko P., Voitko A., Demchenko V., Kozlov K. Bioprophylaxis in the decision of chemical safety problems / NATO Science for Peace. 984440 PROJECT ROMANIA-UKRAINE. THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE «Chemical Safety and Radiation Safety: Problems and Solutions» Ukraine. Proceedings. (Kyiv, 19-22 May, 2015). -Kyiv: NASes of Ukraine, 2015.-P.21

42. Демченко П.І., Трахтенберг І.М., Демченко В.Ф., Назаренко О.П. Пектиновмісні препарати для біопрофілактики у вирішенні проблем хімічної безпеки / «Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України». Матеріали інформаційно-комунікативного заходу 22-23 вересня 2015 року м. Київ.- Київ: Міністерство освіти і науки України, 2015.-С.120-122

43. Demchenko P., Demchenko V., Zaec E. A study of potential possibility of bioprophylaxis in relation to insecticides from a pyrethroids / NATO «Science for Peace». IV International Conference «Chemical and Radiation Safety: Problems and Solutions» Ukraine. Proceedings. (Kyiv, 17-20 May, 2016). -Kyiv: NASes of Ukraine, 2016.-P.45

44. Чернюк В.І., Трахтенберг І.М., Луговськой С.П., Демченко В.Ф., Демченко П.І., Войтко О.В. Міжнародна співпраця з профілактики свинцевої інтоксикації / П‘ятий міжнародний семінар «Етика біо- і нанотехнологій та біобезпека» 12-13 жовтня 2017 р., Київ, Україна. Тези доповідей. – Київ:НАН та НАМН України, 2017.-С.44-45.